โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ OPEN HOUSE ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  23 / 2563

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ OPEN HOUSE ครั้งที่  11

ประจำปีการศึกษา 2562

สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม 2563