โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ” ประจำปี 2564 ระดับประถมศึกษาคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 99 / 2563

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ” ประจำปี  2564

ระดับประถมศึกษา

สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563