โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา และค่าอื่น ๆ ปีการศึกษา 2563อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา และค่าอื่น ๆ ปีการศึกษา 2563