โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   38  /  2563

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สั่ง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563