โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมรับเกียรติบัตรเด็กดีเด่น วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  103 / 2563

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมรับเกียรติบัตรเด็กดีเด่น
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563