โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM สัญจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  20 / 2564

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM สัญจร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

สั่ง ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564