โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน กิจกรรมทางด้านภาษาต่างประเทศ (วันคริสต์มาส)คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  97 / 2563

เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน

กิจกรรมทางด้านภาษาต่างประเทศ (วันคริสต์มาส)

สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563