โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)คำสั่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 8 /2564

เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)

สั่ง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564