โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับประถม และระดับอนุบาล





ประกาศรายชื่อ  ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับประถม และระดับอนุบาล (นักเรียนใหม่) ประจำปีการศึกษา 2559