โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   57  / 2563

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษา

สั้ง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563