โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักเกณฑ์ประกวดพานไหว้ครูหลักเกณฑ์การประกวด พานไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 

กติกาการแข่งขัน

๑. ห้องเรียนแต่ละห้องเรียน ส่งพานเข้าร่วมการประกวดพาน ๑ คู่ คือ พานดอกไม้สดและพานธูป เทียน ในแต่ละห้องเรียน ส่งเข้าประกวดได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น

๒. ขนาดพานเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑๐ นิ้ว และความสูงได้สัดส่วนตามความเหมาะสม

๓. ต้องเป็นพานที่ประดิษฐ์ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ เน้นความประหยัด พอเพียงเรียบง่าย และใช้วัสดุ ธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น

๔. พานที่เข้าร่วมประกวดต้องมีสิ่งสำคัญที่ใช้ในพิธีไหว้ครูเช่น หญ้าแพรก ดอกเข็ม และดอกมะเขือ หรืออาจจะมีข้าวตอกด้วยก็ได้โดยจัดประดับตกแต่งให้กลมกลืนไปกับพานหลัก

๕. ให้ตัวแทนห้องที่มีความประสงค์ส่งพานเข้าประกวดไปลงทะเบียนและรับหมายเลขที่ห้องกิจกรรม

ประเภทการประกวดพานไหว้ครู

๑. ประเภทสวยงาม

๒. ประเภทความคิดสร้างสรรค์