โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำร้องขอผลการเรียนใบรับรอง (ปพ.๗) คำร้องขอผลการเรียนใบรับรอง (ปพ.๗) ปพ.7  คือ เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน  เป็นใบรับรองว่านักเรียนคนนั้นๆ เรียนอยู่ในโรงเรียนนี้ ซึ่งมีกำหนดอายุใบรับรองประมาณ 60 วันและหมดอายุ ต้องมาขอใหม่อีกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้ก่อนหมดอายุ เอกสารนี้สามารถใช้ได้ทุกคน ที่เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ แห่งนี้