โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ รอบ3 (ขยายห้องเรียน)ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ รอบ3 (ขยายห้องเรียน)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  กรุณาติดต่อด่วน จำนวนจำกัด  สมัครด่วนที่สุด

 

คลิกดู ประกาศรับสมัคร ที่นี่ >>>>>>>> คลิกที่นี่  >>>>>>>>>>

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
โทร. 053-885591,053-885583 โทรสาร. 0-5335-7099

Facebook เฟสบุ๊ค :: Click here >>>>

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอนในระดับชั้นดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา
     ระดับชั้นเตรียมอนุบาล    อายุระหว่าง 2 - 3 ขวบ
     ระดับชั้นอนุบาล 1    อายุระหว่าง 3 - 4 ขวบ
     ระดับชั้นอนุบาล 2    อายุระหว่าง 4 - 5 ขวบ
     ระดับชั้นอนุบาล 3    อายุระหว่าง 5 - 6 ขวบ
ระดับประถมศึกษา
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    อายุระหว่าง 7 - 12 ปี

กรณีที่นักเรียนขอย้ายเข้ามาเรียนระหว่างภาคเรียน
     *** กรณีนี้-ให้ท่านผู้ปกครองมารับแบบฟอร์มยื่นความจำนงขอเข้าเรียน พร้อมยื่นหลักฐานจากโรงเรียนเดิมได้ 
ที่ สำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกวันในเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 053-885591,053-885583 โทรสาร. 0-5335-7099
 
หลักฐานประกอบการสมัครเรียน
     1. สำเนาสูติบัตร ของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของ นักเรียน บิดา และมารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
     3. สำเนาบัตรประชาชน ของ นักเรียน บิดา และมารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
     4. รูปถ่ายของนักเรียน (ถ่ายนานไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     5. เอกสารสำคัญทางการเรียน โรงเรียนเดิม ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

 

โหลดใบสมัคร/ยื่นความจำนง ได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนสาธิตฯ