โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธี “มาลาบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2562คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  33 / 2563

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการพิธี “มาลาบูชาครู”ประจำปีการศึกษา 2562
 

สั่ง ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563