โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “สร้างความตระหนักในประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย” ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา                                                                                  

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 ที่ 96  / 2563
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “สร้างความตระหนักในประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย” ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา

สั่ง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563