โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัยคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่  95 / 2563
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”
ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย

สั่ง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563