โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาสี “พวงครามเกมส์” ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2563คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่   7  / 2564

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาสี “พวงครามเกมส์”

ครั้งที่  20 ประจำปีการศึกษา 2563

สั่ง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564