โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ งานเปิดบ้านวิชาการ “SMART PUTTI 2020” โรงเรียนพุทธิโสภน 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   26  /  2563

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ

งานเปิดบ้านวิชาการSMART PUTTI 2020

โรงเรียนพุทธิโสภน 

สั่ง ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563