โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นและควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมงานการแสดงพิธีเปิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  69  / 2563

เรื่อง  ให้บุคลากรเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นและควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมงานการแสดงพิธีเปิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปี 256
3

สั่ง ณ วันที่ 15 กันยายน 2563