โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษา 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 75 / 2563

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการ “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษา

สั่ง ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563