โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสาธิตพิชิตลูกน้ำยุงลาย ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   65 / 2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสาธิตพิชิตลูกน้ำยุงลาย

ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สั่ง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563