โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนที่ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ และเยาวชนต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  63 /  2563

เรื่อง    ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนที่ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่
และเยาวชนต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศเกียรติคุณ

ประจำปี 2563

สั่ง ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563