โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   7   / 2563

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
 

สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2563