โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ (นางวรารัตน์ หมอดู)คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 2416/2563

เรื่อง ให้บุคลากรและนักเรียนเดินทางไปราชการ 

งานแถลงข่าวการแข่งขัน

โครงการ TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021

สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563