โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่จัดจำหน่ายหนังสือเรียน แบบฝึกหัด สมุด การเก็บเงินค่าบำรุงชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ และการจัดจำหน่ายชุดพื้นเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  47 / 2563

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่จัดจำหน่ายหนังสือเรียน แบบฝึกหัด สมุด 

การเก็บเงินค่าบำรุงชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ และการจัดจำหน่ายชุดพื้นเมือง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประจำปีการศึกษา 2563  (เพิ่มเติม)  

สั่ง ณ วันที่ 10 มิถุยายน 2563