โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน “COVER DANCE” ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  10 / 2563

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน “COVER DANCE”

ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)”
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ 10 มกราคม 2563