โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “โครงการสนามแห่งปัญญาโดยใช้สมองเป็นฐาน (สนามBBL)” ระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   74   / 2563

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ “โครงการสนามแห่งปัญญาโดยใช้สมองเป็นฐาน (สนามBBL)”

ระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

สั่ง ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563