โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 2318/2563

เรื่อง มอบหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563