โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง ผู้ดูแลนักศึกษา ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้านการจัดประสบการณ์สำหรับครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  13 /  2564

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง ผู้ดูแลนักศึกษา ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น ที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ด้านการจัดประสบการณ์สำหรับครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

สั่ง ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564