โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงอาคารดนตรีและนาฏศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  73  /2563

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงอาคารดนตรีและนาฏศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สั่ง ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563