โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  1  / 2564

เรื่อง  มอบหมายการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2564