โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (นางสาวอิสริยา ชมพูศรี และนางเกศแก้ว มีทรัพย์)คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  2  / 2564

เรื่อง  ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(นางสาวอิสริยา ชมพูศรี และนางเกศแก้ว มีทรัพย์)

สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม 2564