โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้อำนวยการผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
053885572

ฝ่ายบริหารนางปริยาพร กองคำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ดร.กฤษฎา บุญชม
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน

อาจารย์นางสาวศิริวัลย์ ไผ่เฟื้อย
อาจารย์ประจำวิชาสังคมศึกษา

นางกนกวรรณ มณีวรรณ
หน.สาระวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวรำพึง โนพวน
อาจารย์ประจำวิชาวิทยาศาสตร์

นายฉลอง ทรายแก้ว
หน.สาระวิชาสุขศึกษา

นางสาวธันย์ชยา บุญทา
หน.สาระวิชาคณิตศาสตร์

นางศุภกัญญา เพชรบุรี
อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวกัญญนัทธ์ ศิริ
อาจารย์ประจำวิชาศิลปะ

นางสาวดวงกมล พวงลังกา
อาจารย์ประจำวิชาสังคมศึกษา

นางวรารัตน์ หมอดู
อาจารย์ประจำวิชาการงานอาชีพ

นายฐิติพงษ์ วงศ์รัตนมัจฉา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางศิราณี แพทอง
หน.สาระวิชาภาษาไทย

นางสาวธัญญารัตน์ แซวหลี
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวจุฬารัตน์ ชัยมณีวรรณ์
อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย

นางสาวปรวิศา นำบุญจิตร์
อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ

นายไพรสันต์ สุวรรณศรี
อาจารย์ประจำวิชา

นางสาวอรทัย อินทะวงค์
อาารย์ประจำวิชาพลศึกษา

นายพิเชษฐ์ คนสูง
อาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์

นายทศพล ยานันท์
อาจารย์ประจำวิชาการงานฯ

นายจักรกฤษณ์ แสนใจ
อาจารย์ประจำวิชาศิลปะ

นางชนิตา อิศรเสนา
อาจารย์แผนกอนุบาล

นายบุญรัตน์ สดใส
อาจารย์แผนกอนุบาล

นางสาววรรณวิไล เม็งทอง
อาจารย์แผนกอนุบาล

นางธนิดา ปิ่นแก้ว
อาจารย์แผนกอนุบาล

นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาเจริญ
อาจารย์แผนกอนุบาล

นายกันตภณ วิชัยทา
อาจารย์แผนกอนุบาล

นางสาวทิพานัน นันตาราช
ครูพี่เลี้ยง

นางอัมพวรรณ แสงอรุณประดิษฐ
ครูพี่เลี้ยง

นางนงลักษณ์ เฮืองโฮม
ครูพี่เลี้ยง

นางเกศแก้ว มีทรัพย์
ครูพี่เลี้ยง

นางณิชกานต์ รินยศ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวศิริญญา สุริยะ
ครูพี่เลี้ยง

นักวิชาการ/บุคลากรนางสาวรัชฎาพรรณ ธรรมธิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายกิตสชนม์ ศรีตุลา
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวนิชชิมา บัวประเสริฐยิ่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศรัญญา ปิยะจันทร์
นักวิชาการการศึกษา

นางดาวเรือง นันตาราช
เจ้าหน้าที่โรงครัว

นางสาวบัวลอย คงคล
เจ้าหน้าที่โรงครัว

นางบัวบาน ฟองจันทร์
เจ้าหน้าที่โรงครัว

นางจันทร์ดี คงคล
เจ้าหน้าที่โรงครัว

นางสุถิรนันท์ บุตรพรม
เจ้าหน้าที่โรงครัว

นางลำครอง สวัสสิงคะ
เจ้าหน้าที่ภารโรง

นายมนตรกฤต เพิ่งเติง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5574