โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้อำนวยการผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5072

ฝ่ายบริหารนายกิตตินันท์ หอมฟุ้ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

อาจารย์นายฐิติพงษ์ วงศ์รัตนมัจฉา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
053885570

นางปริยาพร กองคำ
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
053885577

นางกนกวรรณ มณีวรรณ
หน.สาระวิชาวิทยาศาสตร์
053885xxx

นางศิริวัลย์ ไผ่เฟื้อย
หน.สาระวิชาสังคมศาสตร์
053885xxx

นายฉลอง ทรายแก้ว
หน.สาระวิชาพลศึกษา
053885xxx

ธันย์ชยา บุญทา
หน.สาระวิชาคณิตศาสตร์
053885xxx

ศิราณี แพทอง
หน.สาระวิชาภาษาไทย

นายบุญรัตน์ สดใส
ครูผู้สอนอนุบาล

บุคลากรวันทนีย์ ชุมชอบ
หน.สำนักงาน
053885570

นายมนตรกฤต เพิ่งเติง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5574

นางสาวศรัญญา ปิยะจันทร์
บรรณารักษ์
053885xxx

น.ส.รัชฎาพรรณ ธรรมธิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
053885xxx