โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา และค่าอื่น ๆ สำหรับนักเรียนใหม่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2562

 


ตารางชุดเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2562

 

 


รายการค่าหนังสือ / สมุด / ค่าบำรุงชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ
ปีการศึกษา 2562