โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เนื่องด้วยปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ด าเนินโครงการ ห้องเรียนนวัตกรมแห่งการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructionism อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งมีห้องเรียนที่ เข้าร่วมโครงการจ านวน 2 ห้องเรียน ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โดย ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนด าเนินการเปิดเพิ่มเติมขึ้นมาในปีการศึกษา 2554 นี้นั้น มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ได้ออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบ ารุงการศึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยให้ ผู้ปกครองช าระค่าบ ารุงการศึกษาเพิ่มเติม ภาคเรียนละ 5,000 บาท เพื่อใช้เป็นงบประมาณส่งเสริมจัด กิจกรรมการเรียนการสอนของห้องเรียน อาทิเช่น จัดซื้อคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องเรียน ส าหรับให้นักเรียนได้ ใช้สืบค้น ค้นคว้าความรู้ การจัดซื้อสื่อ วัสดุ การเรียนการสอนเพิ่มเติม การจัดสภาพบรรยากาศในชั้น เรียน การน านักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น ซึ่งมีรูปแบบการจัดประสบการณ์ให้กับ ผู้เรียนในลักษณะบูรณาการ การจัดท ากิจกรรมโครงงานต่างๆ การท างานเป็นทีม และการเรียนรู้ด้วย การสืบค้น ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยโครงการนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่าง มาก เนื่องจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา นักเรียนมีพัฒนาการทางบวกในทุกๆ ด้าน มีความสุขกับการ เรียน มีทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructionism สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่ง เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะครุศาสตร์ เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่โรงเรียนจะด าเนินการโครงการดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ Lab school เกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructionism ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในบริบทของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต่อไป และเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้จากการด าเนินการตามโครงการนี้สู่ชุมชน ท้องถิ่น และ โรงเรียนเครือข่ายของคณะครุศาสตร์หรือโรงเรียนอื่นที่มีความสนใจในการจัดการศึกษาตามแนว Constructionism เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติต่อไป สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน


ดาวน์โหลด : Project Approach