โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2554

( National Test )

กลุ่มสาระ

คะแนน

เฉลี่ย

SD

เปอร์เซ็นต์

สัมประสิทธ์ การกระจาย

รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

44.19

14.77

49.1

33.43

 

ภาษาไทย

17.18

6.13

57.25

35.68

 

คณิตศาสตร์

15.28

5.44

50.93

36.63

 

วิทยาศาสตร์

11.74

4.93

39.12

42.05

 

  

 กลุ่มสาระภาษาไทย


กลุ่มสาระ

คะแนน

เฉลี่ย

SD

เปอร์เซ็นต์

สัมประสิทธ์การกระจาย

ภาษาไทย

17.18

6.13

57.25

35.68

-การอ่าน

5.54

2.61

61.6

47.1

-การเขียน

2.38

1.29

59.56

54.28

-การฟัง การดู และการพูด

2.57

1.01

64.34

39.23

-หลักการใช้ภาษา

4.49

1.9

56.07

42.28

-วรรณคดีและวรรณกรรม

2.19

1.31

43.82

59.66

 

 

  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


กลุ่มสาระ

คะแนน

เฉลี่ย

SD

เปอร์เซ็นต์

สัมประสิทธ์การกระจาย

คณิตศาสตร์

15.28

5.44

50.93

36.63

-จำนวนและการดำเนินการ

6.54

2.63

54.53

4.025

-การวัด

4.51

2.03

50.16

44.87

-เรขาคณิต

2.94

1.23

49.02

41.9

-พีชคณิต

1.28

1.03

42.65

80.85

 

 

 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


กลุ่มสาระ

คะแนน

เฉลี่ย

SD

เปอร์เซ็นต์

สัมประสิทธ์การกระจาย

วิทยาศาสตร์

11.74

4.93

39.12

42.05

      -สิ่งมีชีวิตกับกระบวน การดำรงชีวิต

2.75

1.4

45.83

50.8

      -ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

2.93

1.45

48.77

49.51

      -สารและสมบัติของสาร

2.6

1.75

43.38

67.41

      -แรงและการเคลื่อนที่

1.37

1.01

34.19

73.56

      -พลังงาน

1.01

0.87

25.37

85.97

     -กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

1.07

0.95

26.84

88.61

 

 

  NT ชื่อย่อที่มาจากคำว่า National Test   คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. โดยข้อสอบมาตรฐานจากส่วนกลาง
จุดประสงค์หลักก็เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา โดยดูแนวโน้มของการพัฒนา และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของประเทศในภาพรวม เ
พื่อการดูและและติดตามการจัดการศึกษาระดับประเทศ