โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2554

วิชา

คะแนนเฉลี่ย

ระดับโรงเรียน

ระดับจังหวัด

ระดับ สกอ.

ระดับ ประเทศ

ภาษาไทย

55.89

47.08

61.23

50.04

สังคม

59.65

49.33

65.37

52.22

อังกฤษ

45.44

34.15

61.72

38.37

คณิต

60.61

48.09

73.28

52.40

วิทย์

46.59

38.22

55.00

40.82

สุขศึกษา

63.72

56.35

68.04

58.87

ศิลปะ

53.24

44.29

56.74

46.75

การงานอาชีพ

62.65

52.23

67.35

55.38

 

 

แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยโรงเรียน  ปีการศึกษา  2553 - 2554

O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

วิชา

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา  2554

ภาษาไทย

32.35

55.89

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

49.89

59.65

ภาษาต่างประเทศ

20.44

45.44

คณิตศาสตร์

41.05

60.61

วิทยาศาสตร์

50.09

46.59

สุขศึกษาและพลศึกษา

55.82

63.72

ศิลปะ

40.82

53.24

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

56.36

62.65

แสดงเปรียบเทียบคะแนน (O-Net) ปีการศึกษา 2553-2554 

แผนภูมิภาพที่  10   แสดงเปรียบเทียบคะแนน (O-Net) ปีการศึกษา 2553-2554