โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับสมัคร และยื่นความจำนง เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
โทร. 053-885591,053-885583 โทรสาร. 0-5335-7099

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา2561 ตั้งแต่ วันนี้ - 19 มกราคม 2561

ดูรายละเอียด ประกาศ   ที่ Click here >>>>

 Facebook เฟสบุ๊คโรงเรียนฯ :: Click here >>>>

สอบถามทาง Line ID : satit.cmru.ac.th


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เปิดสอนในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ดังนี้

ระดับปฐมวัย
     เตรียมอนุบาล    อายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ ก่อน 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน
     อนุบาล 1         อายุต้องครบ 3 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน
     อนุบาล 2         อายุต้องครบ 4 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน
     อนุบาล 3         อายุต้องครบ 5 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน
ระดับประถมศึกษา
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   (ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุต้องครบ 6 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน และผ่านการศึกษาระดับปฐมวัย)

หมายเหตุ ทางโรงเรียนรับนักเรียนตามเกณฑ์ ตาม พรบ.การศึกษาปี 2550

กรณีที่นักเรียนขอย้ายเข้ามาเรียนระหว่างปีการศึกษา
     *** กรณีนี้-ให้ท่านผู้ปกครองมารับแบบฟอร์มยื่นความจำนงขอเข้าเรียน พร้อมยื่นหลักฐานจากโรงเรียนเดิมได้ที่ สำนักงานโรงเรียนฯ ทุกวันในเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 053-885591,053-885583 โทรสาร. 0-5335-7099
 
หลักฐานประกอบการสมัครเรียน
     1. สำเนาสูติบัตร ของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของ นักเรียน บิดา และมารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
     3. สำเนาบัตรประชาชน ของ นักเรียน บิดา และมารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
     4. รูปถ่ายของนักเรียน (ถ่ายนานไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     5. เอกสารสำคัญทางการเรียน(ปพ.1-ปพ.6) โรงเรียนเดิม ฉบับจริงและสำเนา 1 ฉบับ

 

โหลดใบสมัคร/ยื่นความจำนง ได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนสาธิตฯ