โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ตั้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 202 ถนนหมื่นด้ามพร้าคต ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

โทร. 0-5388-5570-4, โทรสาร. 0-5335-7099


#แผนกอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ตั้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 202 ถนนหมื่นด้ามพร้าคต ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

โทร. 0-5388-5570-4, โทรสาร. 0-5335-7099