โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สารจากคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

      มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง การศึกษาของเด็กไทยเริ่มต้นจากสถาบัน "ครอบครัว" คือ "บ้าน" ถือเป็นโรงเรียนแห่งแรกของเด็ก เป็นที่ที่เด็ได้รับความรักและความรู้ตั้งแต่ยังเยาว์วัย พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย เปรียบเสมียน "ครู" คนแรกที่เป็นผู้เลี้ยงดู อบรม สั่งสอนหุงหาอาหาร ปกป้องคุ้ม และพยาบาล ยามเจ็บป่วย หรือพาไปหาหมอ

      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่เป็นส่วนสำคัญของการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ายิ่ง เราได้จัดประสบการณ์ต่างๆ ที่เด็กจะสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างชาญฉลาด เราเชื่อว่า บุคลากรทุกฝ่าย ได้ช่วยกันพัฒนาผู้เรียน ทั้งทาววิชาการ พลานามัย คุณธรรม จริยธรรม โดยสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "เลิศวิชา พลานามัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม"

(รศ.ดร.เกตุมณี มากมี)
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      การศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับทุกคน เยาวชนของชาติจะต้องได้รับการศึกษาเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกอนาคต และเพื่อเติบใหญ่ไปเป็นกำลังในการขับเคลื่อนให้ประเทศชาติของเราพัฒนาให้ทัดเทียมนานาชาติ โรงเรยนเป็นสถานที่เพาะบ่มความรู้ในด้านต่างๆ รวมถึงการขัดเกลาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความดีและความพากเพียรและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ ชื่อเสียงของตนเองและวงศ์ตระกูล แล้วยังส่งผลต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้กับนักเรียนรุ่นต่อๆไปด้วย
     ขอให้นักเรียนทุกคน มีความสุข สมหวัง และเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

(ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล)
ผู้รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม