โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ตั้งอยู่เลขที่  202 ถนนหมื่นด้ามพร้าคต  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50300  โทรศัพท์ 053-885570   โทรสาร 053-357099  e-mail satitrajabhat.cm@gmail.com 
website http//:www.satit.cmru.ac.th

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เปิดสอนระดับการศึกษาก่อนพื้นฐานและขั้นพื้นฐาน  ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน

 

ประวัติของโรงเรียน    พ.ศ. ๒๕๒๒ เดือนเมษายน ภาควิชาการอนุบาลศึกษาทดลองเปิดโครงการ “โรงเรียนภาคฤดูร้อน” ที่ตึกสุขศึกษาปัจจุบัน มีนักเรียนเข้าโครงการ ๑๗ คน เป็นบุตร – หลาน ของคณาจารย์ และนักศึกษาองค์การ อคป. นักศึกษาวิชาเอกอนุบาลรุ่นแรก ระดับ ปกศ.สูง ทำหน้าที่ครู และจะดำเนินงานในความดูแลของคณาจารย์ภาควิชา ซึ่งมี อาจารย์มัญชรี บุญนาค เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์ประไพศรี  อุณหจักร เป็นรองหัวหน้าภาคฯ อาจารย์จินตนา  ปัณฑวงศ์ เป็นเลขานุการภาควิชา และอาจารย์อภิญญา  มนูศิลป์         เป็นกรรมการ


    พ.ศ. ๒๕๒๔ วิทยาลัยให้หอพักหญิง ๑ แก่ภาควิชาการอนุบาลศึกษา เพื่อปรับปรุงเป็นอาคารเรียน ใช้ชื่อใหม่ว่าอาคาร ๑๕ เริ่มเตรียมการจัดห้องเรียนทดลองไว้ ๒ ห้อง ห้องหนึ่งเป็นห้องนอน มีห้องน้ำนักเรียนในตัว อีกห้องจัดเป็นห้องสมุด และศูนย์สื่ออาศัยการจัดรูปแบบศูนย์การเรียน โดยมี  อาจารย์ลัดดา นีละมณี (ปัจจุบันคือ รศ.ลัดดา  นีละมณี)เป็นผู้แนะนำ    พ.ศ. ๒๕๒๖     เปิดห้องเรียนทดลอง ๑ ห้อง รับเด็กรุ่นแรก ๒๓ คน   วันที่  ๒๖   มิถุนายน    มีพิธีเปิดศูนย์เด็กก่อนประถมศึกษา   ณ สนามหน้าอาคาร ๑๕  ภาควิชาการอนุบาลศึกษา โดยมีนายพะยอม แก้วกำเนิด อธิบดีกรมการฝึกหัดครูเป็นประธาน    พ.ศ. ๒๕๒๗    เปิดห้องเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ๒ ห้อง ยังคงจัดห้องสมุดของเล่นเป็นศูนย์สื่อได้อีก      ๑ ห้อง ด้วยได้รับทุนสนับสนุนจากกรมการฝึกหัดครู  โดยมีหน่วยศึกษานิเทศก์ดูแลโครงการห้องสมุดฯ เพื่อเป็นศูนย์เด็กก่อนประถมศึกษา งานโรงเรียนทดลอง  อยู่ในความดูแลของภาควิชาการอนุบาล มีคณาจารย์เป็นกรรมการและเลขานุการภาคฯ โดยมี อาจารย์จินตนา  ปัณฑวงศ์ เป็นครูใหญ่    พ.ศ. ๒๕๒๙     ผศ.พิทยาภรณ์  มานุจุติ  เป็นอาจารย์ใหญ่ เนื่องจากอาจารย์จินตนา   ปัณฑวงศ์ ลาศึกษาต่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ยกฐานะเป็นโรงเรียนสาธิต ย้ายงานโรงเรียนจากภาควิชาการอนุบาลไปสังกัดภาควิชาสาธิต คณะครุศาสตร์ ใช้ชื่อโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเชียงใหม่ คณะวิชาครุศาสตร์ มี ดร.บุลรัตน์  สิทธิพงศ์ เป็นผู้อำนวยการ ผศ.พิทยาภรณ์  มานุจุติ  เป็นอาจารย์ใหญ    พ.ศ. ๒๕๓๑    เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเชียงใหม่ (ระดับอนุบาล) บริหารงานโดยคณะกรรมการจากภาควิชาการอนุบาลศึกษา อาจารย์ประไพศรี  อุณหจักร หัวหน้าภาควิชาเป็นประธานการบริหาร อาจารย์อภิญญา  มนูญศิลป์ เป็นอาจารย์ใหญ่    พ.ศ. ๒๕๓๓    คณาจารย์ภาควิชาการอนุบาลศึกษา ซึ่งเป็นกรรมการบริหารงานโรงเรียนสาธิตฯ ทำโครงการขยายชั้นเรียนไปถึงระดับประถมศึกษา ผ่านกรรมการบริหารคณะวิชาครุศาสตร์ มี รศ.วรรณวดี  ม้าลำพอง   เป็นหัวหน้าคณะวิชาฯ และวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๔ รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี  อธิการบดีลงนามอนุมัติโครงการขยายชั้นเรียน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เปิดชั้นเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน มีอาจารย์พิมล  มัธยมบุรุษ เป็นอาจารย์ใหญ่แผนกประถม ต่อมาอาจารย์พิมล มัธยมบุรุษ ลาออกจากตำแหน่ง คณะวิชา ครุศาสตร์  จึงให้อาจารย์ถมรัตน์   นันทิทรรภ หัวหน้าภาควิชาสาธิตฯ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นอาจารย์ใหญ่แผนกประถมศึกษา และอาจารย์ประไพศรี อุณหจักร เป็นอาจารย์ใหญ่ แผนกอนุบาล ได้มีการจัดตั้งโครงการอาหารกลางวันเพื่อโรงเรียนสาธิตฯ และจัดตั้งชมรมผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตฯ    พ.ศ. ๒๕๓๕    ผศ.โกเมน  ธีรนรเศรษฐ คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นผู้อำนวยการ อาจารย์จินตนา  ปัณฑวงศ์ รองคณบดีคณะ ฝ่ายวิชาการ เป็น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์วีระ  คำวิเศษณ์ รองหัวหน้าคณะฝ่ายวางแผน  เป็นรองผู้อำนวยการ   ฝ่ายแผน   อาจารย์ประวัติ  พื้นผาสุข   รองคณบดีคณะ  ฝ่ายบริหารเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  ผศ.ถมรัตน์  นันทิทรรภ  เลขานุการคณะบริหารงานวิชาการสาธิตระดับประถม    พ.ศ. ๒๕๓๗    ยกฐานะโรงเรียนสาธิตฯ เทียบเท่าคณะวิชาสายงานการบริหาร ขึ้นตรงต่ออธิการบดี ซึ่งแต่งตั้ง  รศ.วรรณวดี        ม้าลำพอง เป็นผู้อำนวยการ   และเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๗    ผศ.สมผิว  ชื่นตระกูล  รองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ   เนื่องจาก รศ.วรรณวดี  ม้าลำพอง รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นอธิการบดีสถาบันราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ ประกอบด้วย
    - อาจารย์จินตนา           ปัณฑวงศ์        เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
    - อาจารย์ประไพศรี         อุณหจักร        เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน 
    - อาจารย์ปิยะดา           พูลทาจักร์       เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ    พ.ศ. ๒๕๓๘ มีนักเรียนระดับประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเชียงใหม่” นำตราพระราชทานสถาบันราชภัฏเชียงใหม่มาเป็นตราประจำโรงเรียน    พ.ศ.๒๕๓๙     นักเรียนระดับประถมศึกษา มีครบทุกชั้นเรียน คือ ตั้งแต่ ชั้น ป.๑ – ป.๖ ครบตามโครงการ มีนักเรียนจำนวน ๔๐๒ คน   มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จำนวน ๓๑๑ คน รวม ๗๑๓ คน    วันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๔๓     อาจารย์จินตนา   ปัณฑวงศ์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เนื่องจาก ผศ.สมผิว  ชื่นตระกูล ผู้อำนวยการเกษียณอายุราชการ    วันที่ ๑   มิถุนายน  ๒๕๔๔  อาจารย์จินตนา  ปัณฑวงศ์   ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 
วันที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๔๙        อาจารย์ประไพศรี  อุณหจักร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เนื่องจาก อาจารย์จินตนา  ปัณฑวงศ์   หมดวาระ    วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑    ผศ.ดร.เรืองเดช    วงศ์หล้า     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ภายใต้การกำกับและดูแล ของคณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.เพิ่มศักดิ์  สุริยจันทร์ 
และแต่งตั้งนางวันทนีย์  ชุมชอบ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
    ผศ.ดร.เรืองเดช    วงศ์หล้า     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  แต่งตั้งนางวันทนีย์  ชุมชอบ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ภายใต้การกำกับและดูแล ของคณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.เยี่ยมลักษณ์   อุดาการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554  


    ปัจจุบัน 2558  รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  แต่งตั้ง ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี เป็น รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558  


ปรัชญาของโรงเรียน

     “เลิศวิชา  พลานามัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม”
เลิศวิชา การจัดการศึกษาเน้นในด้านกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญา และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
พลานามัยเยี่ยม จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย และพลานามัยที่สมบูรณ์โดยเน้นด้านโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ และมีการบริโภคที่ถูกสุขนิสัย
เปี่ยมคุณธรรม ปลูกฝังพัฒนาการด้านจิตพิสัย โดยเน้นความมีวินัย มีน้ำใจ มีความเป็นไทย มีการบริโภคด้วยภูมิปัญญาไทยคติพจน์  ความรู้   คู่คุณธรรม

อุดมการณ์  มุ่งพัฒนาเด็กไทย ให้มีความสุขในการเรียน เป็นเด็กดี และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ


วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   มุ่งผลิตนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี  โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และวิจัย  บูรณาการแหล่งเรียนรู้  ตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของนักเรียนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ   ให้เป็นคนดีและดำรงตนอยู่ในสังคมตามหลักทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตพันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณภาพทุกด้าน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดเต็มที่ตามศักยภาพ 
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัยแก่นักศึกษาวิชาชีพครู องค์กรต่างๆ และชุมชนที่อยู่รอบสถานศึกษา
4. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
5. มุ่งสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทุกด้าน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน 
6. ส่งเสริมให้ครู บุคลากร ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ และเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีความสุขต่อวิชาชีพครู


วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดการศึกษาก่อนขั้นพื้นฐานและขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี 
2.  เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาวิชาชีพครู และห้องปฏิบัติการทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3.  เพื่อเป็นแหล่งศึกษา วิจัยและพัฒนา รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ 
ของคณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น 
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม


ขนาดและที่ตั้ง
ตั้งอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     เลขที่ ๒๐๒  ถนนช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่    มีเนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่
 ข้อมูลอาคาร ประกอบด้วย  
อาคารเรียน 2 หลัง
1. อาคารเรียน 5 ชั้น จำนวน 22 ห้องเรียน
2. อาคารเรียน 2 ชั้น (ภาควิชาอนุบาล) จำนวน 13 ห้องเรียนโดยแผนก อนุบาลใช้อาคารเรียนชั้น 1 จำนวน 8 ห้องเรียน 

อาคารประกอบ 3 หลัง
 1.   อาคารห้องสมุด  1 หลัง 
 2.  โรงครัว 1 หลัง 
 3. อาคารวิทยาศาสตร์ 1 หลัง


ประชากร  เศรษฐกิจ
ในหมู่บ้านช้างเผือก มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ ๕๐๐ หลังคาเรือน ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพค้าขาย รับราชการ และรับจ้าง เนื่องจากบริเวณโรงเรียนอยู่ใกล้กับตลาด จึงมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมีสถานที่ราชการหลายแห่ง ธนาคาร ฯลฯ
สังคม วัฒนธรรม 
สังคมความเป็นอยู่ของประชากรในชุมชน เดิมเป็นครอบครัวใหญ่ อยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ มีพ่อ แม่ ปู่ย่า ตายาย อยู่ด้วย ปัจจุบันมีเพียงส่วนน้อยที่เป็นครอบครัวใหญ่ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ การย้ายครอบครัว มีการทำงานมากขึ้น ทำให้สังคมกลายเป็นครอบครัวเดียว ที่ย้ายจากครอบครัวเล็กๆ มาเช่าอาศัยอยู่ บริเวณใกล้ๆ ตลาดช้างเผือก เป็นจำนวนมาก สังเกตได้จากการสร้างหอพัก ห้องพักต่างๆ มีมากขึ้นตามลำดับ วัฒนธรรมต่างๆ ขึ้นอยู่กับศาสนาหรือวัด ประชากรดำเนินวัฒนธรรมตามวัด เช่น ประเพณีสำคัญทางศาสนา ที่ทางวัดจัดขึ้น ประชากรในชุมชนให้ความร่วมมือโดยดีสภาพแวดล้อม 
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นตลาด ร้านค้า ธนาคาร โรงเรียน และศูนย์ราชการต่างๆ


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   202 ถนนหมื่นด้ามพร้าคต  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50300  

โทรศัพท์ 053-885583   โทรสาร 053-357099  e-mail satitrajabhat.cm@gmail.com 
website   http//:www.satit.cmru.ac.th          Line ID : satit.cmru.ac.th