โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา และค่าอื่น ๆ ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


ใบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


คำร้องขอผลการเรียนใบรับรอง (ปพ.๗)

คำร้องขอผลการเรียนใบรับรอง (ปพ.๗)

วันอังคารที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562


ไฟล์นำเสนอโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562


ปฏิทินกิจกรรมและวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


แบบฟอร์มรายงานผลการนำนักเรียนร่วมกิจกรรม

เริ่มใช้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

วันอังคารที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


แบบฟอร์มโครงการ เริ่มใช้ปีงบประมาณ 2562

วันอังคารที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561


แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน update 25 ตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561


ใบสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2561


PortflioStudent

วันพุธที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด : PortflioStudent

บันทึกข้อความ..มอบภาระงาน..

วันอังคารที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561


หลักเกณฑ์ประกวดพานไหว้ครู

ประเภทการประกวดพานไหว้ครู ๑. ประเภทสวยงาม ๒. ประเภทความคิดสร้างสรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561


หนังสือรุ่น 22 ปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561


ผ่านการคัดเลือก

วันอังคารที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด : ผ่านการคัดเลือก

รายชื่อนักเรียนสัมภาษณ์ ปี61

วันอังคารที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ตัวอย่าง บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดกิจกรรม โครงการ

2560

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


คำร้องขอผลการเรียนใบรับรอง (ปพ.๗)

คำร้องขอรับรองผลการเรียน หรือ ใบรับรอง (ปพ.๗) คลิกเพื่อโหลดได้เลย

วันพุธที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2560


ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


เอกสารสมัครนักเรียน และยื่นความจำนงค์

วันพุธที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2559


รายชื่อผู้ที่สอบผ่าน เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

รายชื่อผู้ที่สอบผ่าน เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


คู่มือนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


คำร้องขอย้ายสถานศึกษา (ลาออก)

วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


แฟ้มสะสมผลงาน (บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ใบลาบุคลากร (บค.ล1)

วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558