โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560


ตัวอย่าง บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดกิจกรรม โครงการ

2560

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560


คำร้องขอผลการเรียนใบรับรอง (ปพ.๗)

คำร้องขอรับรองผลการเรียน หรือ ใบรับรอง (ปพ.๗) คลิกเพื่อโหลดได้เลย

วันพุธที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2560


ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559


เอกสารสมัครนักเรียน และยื่นความจำนงค์

วันพุธที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2559


รายชื่อผู้ที่สอบผ่าน เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

รายชื่อผู้ที่สอบผ่าน เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


คู่มือนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


คำร้องขอย้ายสถานศึกษา (ลาออก)

วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


แฟ้มสะสมผลงาน (บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558


ใบลาบุคลากร (บค.ล1)

วันเสาร์ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558